smartRECYKLING_BDO

BDO co to jest?

BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

BDO ma uszczelnić system gospodarowania odpadami, zwiększyć skuteczność walki z szarą strefą i dzikimi wysypiskami oraz poprawić poziom recyklingu.

Baza ta stanowi system informatyczny utworzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Integralną częścią BDO jest rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarki odpadamI. Został on wprowadzony 24 stycznia 2018 r.

Baza, po uruchomieniu elektronicznej rejestracji oraz modułów ewidencji i sprawozdawczości, pozwoli na gromadzenie i zarządzanie wszystkimi informacjami o odpadach. Jej użytkownicy będą realizować obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze  w formie elektronicznej.

Pierwszym elementem BDO jest Rejestr , czyli lista wszystkich podmiotów, na które ustawa o odpadach nakłada obowiązek rejestracji.

Od 1 stycznia 2020 r. zostały uruchomione kolejne moduły systemu tj. moduł ewidencji I sprawozdawczości.

Wytwórca odpadów to każdy, kogo działalność powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów). Również każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów.

Wytwórcą odpadów jest podmiot, który świadczy usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw. (chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej).

Rejestr prowadzą marszałkowie województw. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wpisują do niego przedsiębiorców. Na ich wniosek lub z urzędu, czyli bez potrzeby składania przez przedsiębiorcę wniosku.

BDO – Obowiązek wpisu

Obowiązek wpisu do Rejestru BDO oraz prowadzenia w nim ewidencji i sprawozdawczości odpadów dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów
 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).

Wpisowi do Rejestru BDO nie podlega:

 • osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą,która wykorzystuje odpady na potrzeby własne,
 • podmiot mający ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do:
 1. uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
 2. uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
 • podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady,
 • rolnik, będący wytwórcą odpadów, gospodarujący na obszarze poniżej 75 ha.

sklepy i hurtownie

Sklepy i hurtownie, które nie oferują klientom toreb na zakupy wykonanych z tworzywa sztucznego lub oferują wyłącznie bardzo lekkie torby na zakupy. Te podmioty nie podlegające opłacie recyklingowej (tzw. zrywki). Zwolniono je z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO w zakresie tych toreb. Jeśli sklep lub hurtownia wytworzyła inne odpady, które są objęte obowiązkiem ewidencjonowania, to musi mieć wpis do BDO w zakresie tych odpadów.

odpady komunalne

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych. Jednocześnie objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych są zwolnione z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO, w zakresie tych odpadów. Te zwolnienie może dotyczyć na przykład drobnych usług, działalności administracyjno-biurowej, kancelarii prawnych czy biur rachunkowych.

Dodatkowo należy pamiętać, że:

 • odpady powstające w części socjalnej dla pracowników są traktowane jak odpady komunalne gospodarstw domowych i nie podlegają ewidencji,
 • odpady powstające w ramach działalności biurowej lub innej drobnej działalności gospodarczej, o charakterze i składzie podobnym do powstających w gospodarstwach domowych, niezawierające odpadów niebezpiecznych, mogą być potraktowane jako odpady komunalne (np. makulatura, opakowania, meble i inne odpady wielkogabarytowe),
 • jako odpady komunalne można potraktować również zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny nie zawierający składników niebezpiecznych np. czajniki oraz zużyte tonery niezawierające składników niebezpiecznych.

Jeżeli w prowadzonej działalności wytwarzamy odpady medyczne (które są odpadami niebezpiecznymi), firma musi znaleźć się w BDO.

odpady budowlane i remontowe

BDO – kategorie i ilości odpadów zwolnione z ewidencji

Firmy produkcyjne i przemysłowe, które wytwarzają rodzaje odpadów wymienione w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, w ilościach nie większych niż wskazane w tym rozporządzeniu, są zwolnione z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO.

Rozporządzenie wymienia rodzaje i ilości odpadów, które są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania. Zwolnienie dotyczy łącznie 46 grup odpadów, między innymi:

1) odpadów takich jak: odchody zwierzęce, odpady kory i korka, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, drewno, szkło i tworzywa sztuczne, produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia,

2)  części wytwórców odpadów opakowaniowych. Odpady z tej grupy powstają często w wyniku rozpakowywania opakowań zbiorczych. W przypadku małych przedsiębiorstw takie odpady powstają w niewielkich ilościach. Dotyczy to w szczególności właścicieli sklepów, biur i innych punktów handlowych, do których produkty dostarczamy:

 • w opakowaniach zbiorczych (np. w kartonach, opakowaniach z tworzyw sztucznych itp.)
 • części grup odpadów niebezpiecznych.( m.in. zużyte urządzenia zawierające elementy niebezpieczne, baterie zawierające rtęć, czy opakowania z metali zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone).
 • odpadów powstałych w wyniku eksploatacji drukarek i świetlówek, o ile nie przekroczą ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Wniosek o wpis do Rejestru BDO

W sytuacji, gdy przekroczymy ilość odpadów. Odpadów dla której nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji należy uzyskać wpis do Rejestru BDO i rozpocząć ich ewidencjonowanie. Ograniczenia ilościowe nie dotyczą wyłącznie odpadów masy roślinnej i odpadów zwierzęcych.

Wniosek o wpis do Rejestru BDO składają podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach . Zgodnie z nim, o tym czy firma powinna złożyć wniosek do Rejestru decyduje obszar, w którym prowadzi działalność. Jednocześnie zakres tej działalności oraz ilość i rodzaj odpadów, jakie produkuje.

W BDO nie ma znaczenia wielkość firmy. Do Rejestru muszą się wpisać także firmy jednoosobowe, które mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów. Mogą to być np. gabinety stomatologiczne, gabinety lekarskie, sklepy spożywcze, warsztaty rzemieślnicze czy firmy budowlane.

 Marszałek województwa wpisuje do rejestru z urzędu przedsiębiorcę, który uzyskał:

 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi

     lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

   od właścicieli nieruchomości.

BDO – Numer rejestrowy

Wszystkim przedsiębiorcom zarejestrowanym w BDO właściwy marszałek województwa przydziela indywidualny numer rejestrowy.

Firmy, które wnoszą opłatę rejestrową i opłatę roczną muszą umieszczać ten numer na dokumentach. Dokumentach związanych z działalnością w zakresie wprowadzanych opakowań, produktów i odpadów. Dotyczy to w szczególności: faktur VAT, paragonów fiskalnych, umów kupna-sprzedaży, sprawozdań, kart przekazania i ewidencji odpadów.

Obowiązek umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością mają wprowadzający:

 • sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele
 • baterie lub akumulatory
 • pojazdy
 • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań
 • produkty w opakowaniach
 • opony
 • oleje smarowe.

Nie trzeba umieszczać numeru rejestrowego na dokumentach:

 • kadrowych i związanych z bieżącą obsługą administracyjną i funkcjonowaniem biura firmy
 • przekazywanych do urzędu skarbowego
 • pozostałych dokumentach, które nie są związane z działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO.

Wytwórcy odpadów i przekazujący odpady, czyli podmioty, które nie wnoszą opłaty rejestrowej. Nie muszą umieszczać numeru rejestrowego na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością w zakresie produktów i odpadów.

Elektroniczna ewidencja odpadów

Papierową dokumentacje możemy zastosować w przypadku awarii Systemu BDO, która uniemożliwi wystawianie kart elektronicznych. W takiej sytuacji dane z papierowych dokumentów ewidencji odpadów trzeba będzie przenieść do Systemu BDO. Najpóźniej w ciągu 30 dniu po ustaniu awarii.

Więcej informacji na temat działania modułu ewidencji w BDO znajdziesz na stronie internetowej BDO.

BDO – Sprawozdania elektroniczne:

Przedsiębiorcy wytwarzający odpady lub wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach muszą corocznie składać w Systemie BDO sprawozdania.

Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami muszą złożyć:

 • wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów
 • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie zbierania odpadów, lub przetwarzania odpadów
 • podmioty prowadzące działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi składają:

Dotychczas dane z papierowych sprawozdań były wprowadzane do BDO za pośrednictwem elektronicznego formularza wypełnianego na indywidualnym koncie w BDO.

Od 1 stycznia 2020 roku sprawozdania są przygotowywane elektronicznie – nie trzeba ich przenosić z dokumentacji papierowej. Docelowo dane do sprawozdań będą pobierane automatycznie z dokumentów wprowadzonych do ewidencji.

Zakres danych podawanych w sprawozdaniach jest różny dla różnych kategorii posiadaczy odpadów.

Sankcje za brak wpisu lub ewidencji w BDO

Sankcją za niestosowanie przepisów ustawy w zakresie BDO może być grzywna lub areszt. Wymierzane przez sądy oraz administracyjne kary pieniężne nakładane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Kara aresztu lub grzywny może zostać nałożona na firmę, która pomimo obowiązku:

 • nie złoży wniosku o wpis do Rejestru BDO,
 • nie złoży wniosku o zmianę wpisu,
 • złoży wniosek niezgodny ze stanem faktycznym,
 • nie złoży wniosku o wykreślenie z rejestru,
 • naruszy obowiązki sprawozdawcze i ewidencyjne, w tym, w przypadku awarii Systemu BDO, nie wprowadzi danych z papierowych dokumentów ewidencji odpadów do tego Systemu, w wyznaczonym terminie.

Kara grzywny, jaką może wymierzyć sąd, waha się od 100 zł do ponad 1 mln zł.

Administracyjna kara pieniężna jest nakładana za:

 • prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do Rejestru BDO
 • nie umieszczanie numeru rejestrowego, nadawanego przy okazji rejestracji w Rejestrze BDO na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Administracyjna kara pieniężna wynosi od 5000 zł do 1 mln zł.

Od 1 stycznia 2020 roku karze grzywny lub aresztu będzie też podlegał każdy, kto nie będzie przechowywał przez określony czas, nie udostępniał lub nie przedkładał dokumentów i wszelkich danych, do których zobowiązuje go ustawa. Także kto w trakcie transportu odpadów i odpadów komunalnych nie będzie posiadał potwierdzenia wygenerowanego z BDO.

Opłata produktowa i recyklingowa:

Opłata produktowa

Przedsiębiorcy, którzy podlegają wpisowi do Rejestru BDO, mają obowiązek zapewnić recykling odpadów powstałych w wyniku prowadzonej przez nich działalności.

Niektóre firmy nie muszą samodzielnie wykonywać obowiązków związanych ze zbieraniem czy recyklingiem produktów, które wprowadziły na rynek lub odpadów, które powstały w związku z ich wprowadzeniem na rynek (np. opakowania).

Mogą go przenieść na organizację odzysku, która będzie zapewniać zbieranie i recykling tych odpadów. Z rozwiązania takiego mogą skorzystać:

 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny, na podstawie art. 11 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • wprowadzający produkty w opakowaniach, na podstawie art. 17 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 • przedsiębiorcy, którzy są obowiązani zapewnić odzysk, a w szczególności recykling, odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez niego na terytorium kraju, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Jeśli przedsiębiorca nie zrealizuje tego obowiązku (samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku). Czyli nie osiągnie określonego dla danej kategorii odpadów poziomu recyklingu, musi wnieść specjalną opłatę.

Najczęściej opłata ta nazywa się opłatą produktową. Wnosi się ją odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego.

Sposób obliczania opłaty produktowej jest różny, w zależności od rodzaju działalności, którą prowadzi przedsiębiorca i rodzajów odpadów czy zużytego sprzętu, który powstaje wskutek jego działalność. Najczęściej opłatę oblicza się w mnożąc masę odpadów, jakiej zabrakło do osiągnięcia przewidzianych w ustawach limitów recyklingu, przez ustaloną stawkę. Szczegółowy sposób obliczania opłat dla poszczególnych grup przedsiębiorców znajduje się w wymienionych w tabeli ustawach lub w aktach wykonawczych (rozporządzeniach), wydanych na ich podstawie.

Opłata recyklingowa

Opłata recyklingowa to opłata, którą pobiera od swoich klientów przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego (np. sklep spożywczy) lub hurtowego za wydane im torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów.

Przedsiębiorcy tacy mają także obowiązek zarejestrowania się w Rejestrze BDO.

Wysokość tej opłaty wynosi 20 groszy za jedną torbę z tworzywa. Opłata może stanowić całkowity koszt torby lub możemy ją doliczyć do ceny ustalonej przez przedsiębiorcę.

W tym ostatnim przypadku ostateczna opłata ponoszona przez klienta składa się z właściwej ceny torby oraz doliczonej do niej opłaty recyklingowej.

Opłata powinna zostać wniesiona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez właściwego marszałka województwa w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

Masz problem z odpadami niebezpiecznymi?

Jeśli masz jakieś pytania, eksperci z Fundacji smartRECYKLING są tutaj, aby pomóc! Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Czekamy na Państwa pod numerami telefonu: +48 915 065 090 lub +48 915 069 091 

W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: fundacja@smartrecykling.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.