smartRECYKLING_podkłady_kolejowe

Drewniane podkłady kolejowe są niebezpieczne?

Czym są drewniane podkłady kolejowe?

Drewniane podkłady kolejowe to belki poprzeczne do biegu toru, z drewna impregnowanego olejem kreozotowym. Szacuje się że trwałość tego typu podkładów to 18-33 lata.

Dlaczego są niebezpieczne?

Podkłady kolejowe oraz inne drewniane elementy infrastruktury inżynieryjnej są impregnowane substancjami toksycznymi – olejem kreozotowym. Olej kreozotowy jest to mieszanina wielu szkodliwych dla człowieka związków chemicznych. Kreozot został sklasyfikowany jako substancja rakotwórcza kategorii 1B zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008  i spełnia kryteria pozwalające uznać go za substancję trwałą, wykazującą zdolność do bioakumulacji i toksyczną oraz substancję bardzo trwałą i wykazującą bardzo dużą zdolność do bioakumulacji zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, spełnia on kryteria wyłączenia określone w art. 5 ust. 1 lit. a) i e) rozporządzenia (UE) nr 528/2012.

Niezbędne jest zatem przeprowadzenie dalszego badania w celu stwierdzenia, czy spełniony został przynajmniej jeden z warunków określonych w art. 5 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 528/2012 oraz czy w związku z tym zatwierdzenie kreozotu może zostać odnowione. Prawo zabrania odzyskiwania i unieszkodliwiania tego typu odpadów poza odpowiednimi przeznaczonymi do tego celu instalacjami. W żadnym wypadku zużyte podkłady kolejowe nie powinniśmy komukolwiek przekazywac do dalszego wykorzystania.

170204* (AC170)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwo Klimatu i Środowiska z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów. Zarządza się że odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe) oznaczone są kodem 170204* (AC170).

Podkłady kolejowe, impregnowane olejem, są odpadami niebezpiecznymi z uwagi na występowanie w nich znacznej zawartości silnie toksycznych i rakotwórczych substancji. Wśród tych substancji wymienić należy: piren, benzo(a)piren oraz węglowodory wielopostaciowe rakotwórcze czyli mutagenne lub kancerogenne. Substancje te są bardzo szkodliwe, zarówno dla środowiska naturalnego jak i zdrowia ludzi.

Podkładów kolejowych nie należy wprowadzać na rynek wtórny do ponownego użycia.

W Polsce niestety bez większego problemu można zakupić wycofane z eksploatacji drewniane podkłady kolejowe. Wiele z nich jest sprzedawane jako opał; choć prawo wyraźnie tego zakazuje. 

Omawiając prawną możliwość ponownego wykorzystania podkładów kolejowych należy odnieść się także do zapisów Art. 67 oraz załącznika XVII Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, preparatów i wyrobów Rozporządzenia [8]. Zgodnie z zawartymi w tym rozporządzeniu zapisami, zakaz dotyczący wprowadzania do obrotu nie ma zastosowania do drewna, które poddano obróbce przed dniem 31 grudnia 2002 roku. Drewna takiego, nawet jeśli do jego obróbki zastosowano kreozot, olej kreozotowy, olej naftalenowy, olej antracenowy, fenole surowe, nie dotyczy zakaz wprowadzania do obrotu (p. 31 ust. 2 lit. C), jeśli jest wprowadzane na rynek wtórny do ponownego użycia. Jednakże pamiętajmy, że drewno takie nie może być używane (p. 31 ust. 3):

  • wewnątrz budynków, niezależnie od ich przeznaczenia
  • w zabawkach 
  • na placach zabaw
  • w parkach, ogrodach oraz otwartych obiektach rekreacyjnych i wypoczynkowych, w przypadku, gdy istnieje ryzyko częstego kontaktu ze skórą
  • w produkcji mebli ogrodowych, takich jak stoły piknikowe
  • do produkcji i stosowania oraz wszelkiej ponownej obróbki: pojemników przeznaczonych do stosowania w uprawach; opakowań, które mogą wejść w kontakt z surowcami, półproduktami lub wyrobami gotowymi przeznaczonymi do konsumpcji przez ludzi lub zwierzęta; innych materiałów mogących zanieczyścić wyżej wymienione wyroby

Przechowywanie i palenie tak toksycznych odpadów w instalacjach domowych i komunalnych przyczynia się do emisji groźnych rakotwórczych i mutagennych trucizn do powietrza, którymi oddychamy. Produkty spalania odpadów niebezpiecznych docierają też do łańcucha żywieniowego, kiedy opadają na glebę i są przyswajane przez rośliny lub zwierzęta.

Masz problem z odpadami niebezpiecznymi?

Jeśli masz jakieś pytania, eksperci z Fundacji smartRECYKLING są tutaj, aby pomóc! Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Czekamy na Państwa pod numerami telefonu: +48 915 065 090 lub +48 915 069 091 

W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: fundacja@smartrecykling.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.