FUNDACJA

Nasz Statut

STATUT 
Fundacja smartRECYKLING

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja smartRECYKLING zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 16 sierpnia 2021 roku, repertorium A numer 5049/2021, sporządzonym przez notariusza Kamila Eugeniusza Wilgockiego w siedzibie Kancelarii  Notarialnej w Szczecinie, ul. Edmunda Bałuki 21/1.

§ 2

1. Fundacja może używać swojej nazwy w tłumaczeniu na język angielski w brzmieniu smartRECYCLING Foundation oraz używać swojej nazwy w tłumaczeniu na inne języki obce, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz.U. 2020 poz. 2167) regulacji dotyczących organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i innych właściwych aktów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Siedzibą Fundacji jest Szczecin.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, zarówno na obszarze Polski, jak i za granicą.

§ 5

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 6

Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy Minister.

§ 7

Fundacja używa pieczęci z napisem – Fundacja smartRECYKLING, a także zgodnie z odpowiednimi przepisami może korzystać z innych wyróżniających ją wzorów i znaków graficznych w tym znaków towarowych.

Rozdział II

CELE I SPOSOBY REALIZACJI 

§ 8

Celami Fundacji są:
1. działalność z zakresu ekologii ochrony powietrza, wody i środowiska poprzez utylizację odpadów niebezpiecznych dla środowiska;
2. popularyzowanie idei związanych z promocją gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, ekologii, ochrony powietrza, wody i środowiska oraz zrównoważonego rozwoju;
3. upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy związanej z gospodarką odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, ekologią, ochroną powietrza, wody i środowiska oraz zrównoważonym rozwojem, a także prowadzenie edukacji z tego zakresu;
4. prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej problemów związanych z gospodarką odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, ekologią, ochroną powietrza, wody i środowiska oraz zrównoważonym rozwojem, a także o metodach ich rozwiązywania;
5. upowszechniania najnowszych metod i osiągnięć nauki związanych z gospodarką odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi a także ekologią, ochroną powietrza, wody i środowiska oraz zrównoważonym rozwojem;
6. stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych i tworzenie warunków dla zwiększania ich skuteczności;
7. propagowanie wszelkich inicjatyw z zakresu gospodarki odpadami, ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w drodze dostarczenia publikacji i innych materiałów edukacyjnych propagujących te zagadnienia;
8. wspieranie samorządów, przedsiębiorców oraz osób fizycznych działających na rzecz gospodarki odpadami, ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, pośredniczenie w kontaktach między nimi;
9. tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwojowi mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz innowacyjnych projektów i startup-ów w zakresie ekologii, gospodarki odpadami, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju;
10. ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
11. rozwój form swobodnego przepływu, między Polską i innymi krajami, idei, myśli naukowo-technicznej i innych wartości związanych z gospodarką odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi a także ekologią, ochroną powietrza, ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem;
12. reintegracja społeczna i zawodowa, tj. działanie na rzecz odbudowy i podtrzymania umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu oraz odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy,
13. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie i dofinansowywanie wszelkich działań edukacyjnych, w tym konferencji, szkoleń, warsztatów, seminariów, dyskusji oraz wszelkiego rodzaju spotkań na tematy związane z gospodarką odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, ekologią, ochroną środowiska i ze zrównoważonym rozwojem;
2. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi działającymi w zakresie gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
3. współpracę z innymi naczelnymi organami administracji rządowej i samorządowej, a także innymi podmiotami mającymi wpływ na prowadzenie polityki państwa w zakresie gospodarki odpadami, ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
4. współpracę z ogólnokrajowymi oraz zagranicznymi organizacjami oraz ze stowarzyszeniami przedsiębiorców działających w obszarze gospodarki odpadami, ochrony powietrza, ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju;
5. współpracę z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami realizującymi cele odpowiadające celom Fundacji;
6. prowadzenie kampanii i projektów edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju;
7. rozwijanie projektów z zakresu ekologii, gospodarki odpadami, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, w regionie i w Polsce, w tym poprzez doradztwo w zakresie funkcjonowania i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, startup-ów, fundacji zrzeszających przedsiębiorców;
8. prowadzenie doradztwa prawnego, finansowego i organizacyjnego związanego z gospodarką odpadami, ekologią, ochroną środowiska i zrównoważonego rozwoju;
9. ustanawianie certyfikatów, nagród, stypendiów i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych działających na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
10. skupianie wokół celów Fundacji organizacji gospodarczych, proekologicznych, konsumenckich, społecznych, przedstawicieli nauki oraz innych organizacji zgodnych z celami fundacji.

§ 10

1. Dla realizacji wszystkich swoich celów statutowych, w zakresie wskazanym w § 9, Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 6-10 i nast. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. 2019 poz. 688).
2. Dla realizacji swoich celów Fundacja może uchwałą Zarządu rozpocząć prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego, przy czym nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego w odniesieniu do tego samego przedmiotu, co zakres działalności gospodarczej, określony w §11 Statutu.

§ 11

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:
1) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)
2) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z)
3) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z)
4) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z)
5) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z)
6) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
7) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z)
8) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
9) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)
10) Działalność portali internetowych (63.12.Z)
11) Działalność agencji informacyjnych (63.91.Z)
12) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z)
13) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
14) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
15) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z)
16) Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja (70.21.Z)
17) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
18) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
19) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)
20) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z)
21) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)
22) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)
23) Reklama (73.1)
24) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z)
25) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)
26) Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z)
27) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
28) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
29) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
30) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (94.11.Z)
31) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)
32) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)

2. Fundacja nie dystrybuuje zysku ani nadwyżki bilansowej pomiędzy członków organów Fundacji, jej pracowników ani żadną inną kategorię osób, ale przeznacza go jako kapitał niepodzielny na wzmocnienie potencjału Fundacji oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego, prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej.
3. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym osób zarządzających Fundacją, za okres roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy, za okres tego zatrudnienia, nie przekraczają 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział III

ORGANY FUNDACJI – ZARZĄD 

§ 12

1. Organem zarządzającym Fundacją jest Zarząd.
2. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 3 osób.
3. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat.
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji, rezygnacji złożonej na piśmie, sądowego pozbawienia praw publicznych, utraty zdolności do czynności prawnych, śmierci albo wskutek odwołania przez Fundatora.
6. W przypadku śmierci Fundatora, uprawnienia Fundatora dotyczące wybierania i odwoływania członków Zarządu, przejmuje Rada Fundacji.
7. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 13

1. Fundację reprezentuje, w tym składa oświadczenia woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych, każdy członek zarządu jednoosobowo.
2. Przed zaciągnięciem zobowiązania o wysokości wyższej niż 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) wymagana jest uprzednia uchwała Fundatora, wyrażająca zgodę.
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji, a także z tytułu realizowania innych zadań Fundacji. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, a także otrzymywać wynagrodzenie od Fundacji na innych podstawach. Umowy o pracę oraz wszelkie inne umowy z Członkami Zarządu podpisuje pełnomocnik Fundacji powoływany przez Fundatora

§ 14

1. Zarząd podejmuje uchwały jednomyślnie, w obecności wszystkich członkówPosiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na pół roku.
2. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu może precyzować Regulamin, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 15

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i kierowanie jej działalnością;
2. opracowywanie i uchwalanie rocznych planów merytorycznych i finansowych;
3. sporządzanie i przedstawianie Radzie Fundacji rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych za dany rok;
4. przedstawianie Ministrowi sprawującemu nadzór nad działalnością Fundacji rocznych sprawozdań z jej działalności;
5. zarządzanie majątkiem Fundacji;
6. ustalanie wielkości zatrudnienia;
7. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do organizacji, tworzeniu innych podmiotów, łączeniu się z innymi podmiotami;
8. podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych w niniejszym Statucie do kompetencji innych organów Fundacji.

§ 16

Fundator dokonuje zmian w Statucie Fundacji. Zmiany mogą dotyczyć wszystkich postanowień Statutu, w tym celu Fundacji.

Rozdział IV

ORGANY FUNDACJI – RADA FUNDACJI 

§ 17

1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym i kontrolnym.
2. Rada Fundacji składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego.
3. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
4. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 (trzy) lata.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą upływu kadencji, śmierci, złożenia pisemnej rezygnacji, sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych oraz odwołania przez Fundatora.
6. W przypadku śmierci Fundatora, uprawnienia Fundatora dotyczące wybierania i odwoływania członków Zarządu, przejmuje Rada Fundacji.
7. Osoby będące członkami Rady Fundacji nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 18

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków.
2. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.
3. Informacja o posiedzeniu musi zostać wysłana co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym posiedzeniem.
4. Posiedzenia zwoływane są pocztą elektroniczną poprzez informację wysłaną na adres e-mail lub adres poczty elektronicznej, znajdujący się na liście adresów, prowadzonych przez Prezesa Zarządu. Obowiązek każdorazowej aktualizacji swojego adresu spoczywa na Rady Fundacji.
5. Tryb działania Rady Fundacji może precyzować uchwalony przez nią Regulamin.

§ 19

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. nadzór nad działalnością Fundacji
2. ocena pracy Zarządu i udzielanie Członkom Zarządu absolutorium
3. zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd corocznych planów działania Fundacji
4. zatwierdzanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzanie sprawozdań finansowych

§ 20

1. W przypadku zatrudniania co najmniej 2 osób, w Fundacji zostaje powołana Rada Konsultacyjna, będąca organem doradczym Zarządu.
2. Rada Konsultacyjna składa się ze wszystkich osób zatrudnionych w Fundacji na umowę o pracę oraz na umowę cywilnoprawną, za wyjątkiem osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne, które prowadzą jednocześnie jednoosobową działalność gospodarczą.
3. Osoba zatrudniona zostaje członkiem Rady Konsultacyjnej w momencie zatrudnienia, a przestaje nim być w dniu wygaśnięcia umowy.
4. Rada Konsultacyjna:
a. może wnioskować o zwołanie posiedzenia Zarządu oraz podjęcia wszelkich uchwał przez ten organ,
b. opiniuje umowy o pracę, umowy zlecenia oraz inne umowy cywilnoprawne, które zawiera Fundacja oraz regulaminy pracy i wynagradzania, jeżeli takie przyjmuje Fundacja
c. ma prawo składania do Zarządu wniosków we wszelkich sprawach dotyczących organizacji pracy w Fundacji i zmiany warunków pracy pracowników i osób współpracujących
d. na zaproszenie Zarządu Fundacji, jej członkowie mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
e. opiniuje roczne sprawozdanie finansowe przed jego zatwierdzeniem i przekazuje swoje wnioski na piśmie Zarządowi, który ma obowiązek odnieść się na piśmie do opinii Rady Konsultacyjnej.
5. Rada Konsultacyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów niezależnie od ilości członków obecnych.
6. Rada Konsultacyjna może uchwalić Regulamin Prac Rady Konsultacyjnej, który musi zostać zatwierdzony przez Zarząd.

Rozdział V

MAJĄTEK FUNDACJI 

§ 21

1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe w kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) wniesione przez Fundatora jako fundusz założycielski oraz dochody i inne aktywa nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.
2. Fundator przekazuje kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą Fundacji.

§ 22

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
3. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
4. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2022r.

§ 23

Majątek Fundacji pochodzi z:
1) darowizn, spadków i zapisów
2) dotacji i subwencji
3) zbiórek publicznych
4) nawiązek i świadczeń pieniężnych
5) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych
6) odsetek bankowych od lokat kapitałowych, papierów wartościowych
7) środków otrzymanych od sponsorów
8) działalności gospodarczej i odpłatnej pożytku publicznego, prowadzonej przez Fundację.

§ 24

1. Dochody z dotacji i darowizn mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. Fundacja może ustanowić odznaczenia, wyróżnienia i inne nagrody i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów Fundacji.

§ 25

1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie jej organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 26

1. Fundacja podlega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, a także w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator.
3. Likwidatorami zostają członkowie ostatniego Zarządu, których obowiązkiem jest działać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Majątek Fundacji pozostający po jej likwidacji zostaje przeznaczony na cele, którym Fundacja służyła. Zarząd wskaże konkretny cel, na jaki majątek zostanie przeznaczony. Nie może on stanowić indywidualnego dochodu osób prawnych i fizycznych.
5. Fundacja w stanie likwidacji może połączyć się z inną fundacją.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

1. Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne, do dnia 31 marca, sprawozdania ze swojej działalności za roku ubiegły
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2167) oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057).

Fundator
Tomasz Serafin

Szczecin, dnia 02.09.2021