NASZE USŁUGI

Utylizacja odpadów kolejowych

UTYLIZACJA ODPADÓW
Proces zgodny z przepisami ochrony środowiska ostatecznej utylizacji R1.
so1a

Fundacja smartRECYKLING wspiera, doradza oraz pomaga w skutecznym przeprowadzeniu procesu przetwarzania odpadu o kodzie 170204* (drewniane podkłady kolejowe, słupy teleenergetyczne oraz inne elementy drewniane impregnowane olejem kreozotowym) w specjalistycznych instalacjach odzysku w procesie R1.

Kilka ostatnich lat to bardzo duże inwestycje w infrastrukturę kolejową, związane z przebudową szlaków kolejowych, a to powoduje wytworzenie dużej ilości odpadu w postaci poeksploatacyjnych drewnianych podkładów kolejowych. Odpady te muszą być, zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zabrania się odzyskiwania i unieszkodliwiania podkładów kolejowych poza instalacjami lub urządzeniami spełniającymi określone wymagania, a wycofane z eksploatacji drewniane podkłady kolejowe nie powinny być przekazywane osobom fizycznym do jakiegokolwiek wykorzystania.

Drewniane podkłady kolejowe oraz inne elementy infrastruktury inżynieryjnej (np. słupy teleenergetyczne)  impregnowane są olejem kreozotowym otrzymywanym z rafinacji smoły węglowej. Olej, poprzez związki w nim zawarte, którym impregnowane są elementy drewniane jest wysoce toksyczny oraz zawiera substancje rakotwórcze. Gdy zaimpregnowane drewno wchodzi w bezpośredni kontakt z glebą lub wodą powstają poważne zagrożenia dla środowiska i życia człowieka!

Kreozot, stosowany jest do impregnacji drewnianych podkładów i rozjazdów kolejowych, słupów elektrycznych, mostów, elementów konstrukcji nabrzeży i innych obiektów inżynierskich.

Drewno impregnowane olejem kreozotowym zawiera policykliczne węglowodory aromatyczne. Istnieje możliwość występowania w nich znacznej ilości silnie toksycznych i rakotwórczych substancji m.in.: antracen, fluoren (difenylometan), fenantren, benzo(a)antracen i benzo(a)piren i z tego powodu zostało zakwalifikowane jako odpad niebezpieczny o kodzie 170204* (AC170).

Prawo zabrania przetwarzania i unieszkodliwiania tego typu odpadów poza przeznaczonymi tego tego celu specjalistycznymi instalacjami. To samo dotyczy transportu i magazynowania, czym mogą zajmować się tyko wyspecjalizowane firmy posiadające wszelkie niezbędne zgody i decyzje administracyjne. Wycofane z eksploatacji drewniane podkłady kolejowe nie mogą być przekazane do powtórnego wykorzystania.

PRZETWARZANIE 

Drewniane podkłady kolejowe, drewniane słupy telefoniczne i energetyczne oraz inne drewniane elementy impregnowane olejem kreozotowym (kod 170204*), po okresie eksploatacji, muszą zostać przekazane specjalistycznej instalacji zajmującej się przetwarzaniem tego typu odpadów.
Fundacja smartRECYKLING specjalizuje się w pomocy i wsparciu każdej osoby, każdej firmy czy samorządu aby w sposób bezpieczny i zgodnym z prawem przekazały odpad do skutecznego unieszkodliwienia.

MAGAZYNOWANIE

Do czasu przekazania odpadów do specjalistycznej instalacji przetwarzania (R1) odpad musi być magazynowany w miejscu do tego przeznaczonym i posiadającym niezbędne zgody i decyzje administracyjne.

TRANSPORT

Transportem oraz profesjonalnym przygotowaniem odpadu do załadunku, powinny zajmować się tylko wyspecjalizowane firmy, posiadające odpowiednie decyzje i zezwolenia